การconfig F80 (level 1)

การ Config DIM/RTU F80     Analog Scaling in F80 ตัวอย่างการเข้าดูค่า AC online ที่ F80 รับและคำนวนค่าต่างๆ (online value)